Skip to main content

Overblijven op bs 't Getij

Eén op de drie kinderen op een Perspecto-basisschool blijft tussen de middag over. Alle Perspecto-scholen streven hierbij (al jaren lang) naar een zo goed mogelijke opvang. Onder verantwoorde leiding krijgen de kinderen de mogelijkheid om rustig te eten, te spelen en te ontspannen.


De tussenschoolse opvang wordt tot nu toe meestal geregeld door de school in overleg met de ouders. Veelal is dit op scholen gedelegeerd aan de ouderraad of aan een werkgroepje. De school regelt namens het bevoegd gezag de praktische zaken, zoals de beschikbaarheid van de ruimte en de verzekeringen. Op veel scholen helpen ouders en vrijwilligers vaak bij de opvang. Het bestuur en in het verlengde daarvan de schooldirecteur, wordt wettelijk verplicht om voor de tussenschoolse opvang te zorgen. Hiervoor dient zowel bovenschools als op schoolniveau beleid geformuleerd te worden.

Gemiddeld blijven er dagelijks zo'n 120 kinderen over. Voor die kinderen zijn 6 vaste geschoolde overblijfkrachten aanwezig, die toezicht houden en zorgen, dat er iets te drinken klaar staat en die de overblijfruimte weer in orde
brengen. Kinderen kunnen in de pauze kiezen uit melk, bouillon, thee of chocomel.


Als het slecht weer is, blijven de overblijvers binnen. Ze kunnen dan spelletjes doen. Tussen 12.15 -12.45 uur staan alle overblijvers onder toezicht van de overblijfmoeders. Om te zorgen voor de nodige rust tijdens dit overblijven,
hebben we de overblijvers verdeeld over verschillende ruimtes, zodat er kleinere groepen ontstaan. Bij elk van deze groepen is een overblijfmoeder constant aanwezig. Er vindt een overblijfregistratie plaats.


Wat kost de tussenschoolse opvang/het overblijven?
Voor dit schooljaar zijn de volgende tarieven vastgesteld:
Vaste overblijvers € 110,-- tweede kind € 100,--, derde kind € 90,--
Incidentele overblijvers: kunnen contant een 10 strippenkaart kopen à € 15,00 of per keer afrekenen à € 2,00.
Voor 1 mei van ieder jaar wordt in de MR het nieuwe tarief voor het volgende schooljaar vastgesteld.
Ouders die aangeven dat hun kind vast wil overblijven krijgen hiervoor een factuur.
Van kinderen die vaste overblijvers waren in het afgelopen schooljaar wordt uitgegaan dat zij weer vaste overblijvers zullen zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan graag melden.

Om het overblijven prettig en veilig te laten verlopen zijn er enkele algemene regels en afspraken opgesteld:
· Wanneer niet wordt overgebleven dienen ouders dit via een briefje te melden aan de leerkracht
· Kinderen mogen niet naar huis om iets te halen.(mits toestemming van leerkracht/schoolleiding)
· Kinderen blijven in de overblijfruimte tot er gecontroleerd is of iedereen er is.
· Voor het eten gaan we plassen en handen wassen.
· We wachten op elkaar op onze stoel in de overblijfruimte.
· Broodtrommel op tafel.
· Pas nadat de overblijfmoeder smakelijk eten heeft gewenst, wordt er gestart met eten.