Skip to main content

Overblijven op 't Getij

Eén op de drie kinderen op een Perspecto-basisschool blijft tussen de middag over.
Alle Perspecto-scholen streven hierbij (al jaren lang) naar een zo goed mogelijke opvang. Onder verantwoorde leiding krijgen de kinderen de mogelijkheid om rustig te eten, te spelen en te ontspannen. De tussenschoolse opvang wordt tot nu toe meestal geregeld door de school in overleg met de ouders. Veelal is dit op scholen gedelegeerd aan de ouderraad of aan een werkgroepje. De school regelt namens het bevoegd gezag de praktische zaken, zoals de beschikbaarheid van de ruimte en de verzekeringen. Op veel scholen helpen ouders en vrijwilligers vaak bij de opvang. Het bestuur en in het verlengde daarvan de schooldirecteur, wordt wettelijk verplicht om voor de tussenschoolse opvang te zorgen. Hiervoor dient zowel bovenschools als op schoolniveau beleid geformuleerd te worden.
Gemiddeld blijven er dagelijks zo'n 200 kinderen over. Voor die kinderen zijn 8-9 vaste geschoolde overblijfkrachten aanwezig, die toezicht houden en zorgen, dat er iets te drinken klaar staat en die de overblijfruimte weer in orde brengen. Kinderen kunnen in de pauze kiezen uit melk, bouillon of thee.
Als het slecht weer is, blijven de overblijvers binnen. Ze kunnen dan spelletjes doen.

Met ingang van maandag 12 november jl.  organiseren  we het overblijven op een net iets andere manier, waardoor de groep overblijvende kinderen door meer mensen begeleid kan worden. De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 zullen om 12.15 u hun boterhammen opeten en gaan vanaf 12.30 u naar buiten (net als voorheen). De kinderen van de groepen 4 t/m 8 zullen om 12.15 u eerst naar buiten gaan en eten om 12.30 u. Na het eten kunnen zij nog een kwartier naar buiten. Door de kinderen te laten eten in “shifts” kan het zelfde aantal overblijfkrachten een kleine groep begeleiden. We hopen zo met z’n allen het overblijven nog beter in goede banen te kunnen leiden.Kinderen die tussen de middag naar huis gaan eten, zijn in verband met toezicht vanaf 12.45 u. weer welkom op het schoolplein; de schooltijden (tussen de middag) veranderen niet!


Wat kost de tussenschoolse opvang/het overblijven? Voor dit schooljaar zijn de volgende tarieven vastgesteld: Vaste overblijvers € 110,-- tweede kind € 100,--, derde kind € 90,-- Incidentele overblijvers: kunnen contant een 10 strippenkaart kopen à € 15,-- of per keer afrekenen à € 2,--.
Voor 1 mei van ieder jaar wordt in de MR het nieuwe tarief voor het volgende schooljaar vastgesteld. Ouders die aangeven dat hun kind vast wil overblijven krijgen hiervoor een factuur. Van kinderen die vaste overblijvers waren in het afgelopen schooljaar wordt uitgegaan dat zij weer vaste overblijvers zullen zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan graag even melden.

Om het overblijven prettig en veilig te laten verlopen zijn er enkele algemene regels en afspraken opgesteld:
• Kinderen mogen niet naar huis om iets te halen.(Tenzij toestemming van leerkracht/schoolleiding)
• Zorg voor een gezonde lunch; beperk de hoeveelheid snoep. Geef bijvoorbeeld eens een stukje komkommer of een tomaatje mee.
• Pas de hoeveelheid boterhammen aan op de behoefte van uw kind(eren).