Spring naar hoofd-inhoud

Schorsing en verwijdering

De scholen van Onderwijsgroep LeerTij - Kapriom hanteren een protocol rondom time-out, schorsing en verwijdering. Het is een eenduidig protocol en treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Er worden 3 vormen van maatregelen genomen:

• Time-out

• Schorsing

• Verwijdering


Time-out.

Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

• In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd.

• Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het

incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht (zie noot 1).

• De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden

geschorst conform de schorsingsprocedure. In beide gevallen dient de school vooraf of – indien dat niet

mogelijk is – zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met de ouders.

• De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht

en een lid van de directie van de school aanwezig.

• Van de het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door

de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen (zie noot 2).

• De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school.

• De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk of per mail gemeld aan het bevoegd gezag.


Schorsing.

Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo ernstig is, kan

worden overgegaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling voor het openbaar onderwijs is hierbij van

toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

• Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze

maatregel en om goedkeuring gevraagd.

• Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk

worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd

kan worden (zie noot 3).

• De schorsing bedraagt maximaal 1 (één) week (zie noot 4).

• De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende de

maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de

mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen.

• Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de

ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.

• Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:

o Het bevoegd gezag

o De ambtenaar leerplichtzaken

o De inspectie onderwijs

• Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist

uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.


Verwijdering:

Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de

onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. De wettelijke regeling voor het

onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

• Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag.

• Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de directie te

horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter kennis worden gesteld en door de ouders

voor gezien wordt getekend.

• Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar

o De ambtenaar leerplichtzaken

o De inspectie onderwijs

• Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot

verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift.

• De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen.

• Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.

• Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het

bezwaarschrift.

• Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere school voor

speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag,

gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen.

Noot 1: Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-out niet afhankelijk gesteld worden van het contact met ouders. De vraag blijft dan staan wat er moet gebeuren als de ouders niet te bereiken zijn. Het verwijderen uit de klas en opvang elders is dan nog een oplossing.

Noot 2: De time-out is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school: het is principieel geen strafmaatregel maar een ordemaatregel in het belang van de school; daarom geen aantekening van de time-out maar van het incident in het dossier van de leerling.

Noot 3: Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan cito-entree of eindtoetsen) wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren.

Noot 4: Wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn gebonden is; zij mag geen verkapte verwijdering worden; de termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd ter beschikking heeft om een eventuele verwijderingsbeslissing op zorgvuldige wijze voor te bereiden.